W   dniu  1.06.2017 r  w  Starostwie Powiatowym  odbyła się   debata  „Od  komina  po gen”   mająca  uświadomić   jak  duży   wpływ na   zdrowie  ludzi  ma  zanieczyszczenie  powietrza. Debatę  otworzył  Starosta  Suski  Józef  Bałos. 

  Zanieczyszczone powietrze skraca nasze życie o około 12 miesięcy i powoduje wzrost zachorowalności na raka, astmę, choroby układu krążenia oraz obniża płodność. Z tej właśnie przyczyny konieczne   są radykalne zmiany, a debata o problemie powinna być wstępem do oczekiwanych zmian. Ostatnie lata przyniosły zasadniczy wzrost aktywności gmin. Konieczna są jednak zapowiadane ostatnio centralne zmiany prawne. Spójność działań na trzech szczeblach władzy daje realną szansę na poprawę czystości powietrza w ciągu najbliższych lat.

  Zachęcamy  do zapoznania  się   z publikacją    Krakowskiego  Alarmu Smogowego   ” Wpływ  zanieczyszczeń  powietrza na zdrowie”   >zobacz

   

   

   

   

   

  Wśród  Prelegentów  znaleźli się :

  • mgr Iwona Bilska, Burmistrz Miasta Jordanów  –   Działania  ograniczające niską emisję  w Jordanowie   > zobacz
  • mgr inż. Ryszard Listwan, Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie, specjalista ochrony powietrza, temat: Jakość powietrza w małych miejscowościach – perspektywy skuteczniejszego zmniejszania niskiej emisji > zobacz
  • dr inż. Marek Chyc, Chemik, specjalność – ochrona atmosfery, pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie i Grupy Azoty S.A. w Tarnowie, temat: Dlaczego nie ma ciepła bez dymu?  > zobacz
  • dr Jakub Jędrak, Działacz Krakowskiego Alarmu Smogowego, temat: Jakość powietrza w typowej małopolskiej miejscowości  > zobacz 
  •  dr Damian Ryszawy, Biolog komórki, pracownik Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, temat: Smog a rozwój nowotworów > zobacz
  • dr hab. Dariusz Latowski, Biochemik, pracownik Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, temat: Biochemia zadymionych komórek  > zobacz
  • dr hab. n.m. Ewa Konduracka, prof. UJ, Lekarz, kardiolog, specjalista chórów wewnętrznych, pracuje w Klinice Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  – Wpływ zanieczyszczenia powietrza  na zdrowie   > zobacz

   

   

  Zanieczyszczenia te to nie tylko uciążliwość zapachowa, ale przede wszystkim związki, które mają silnie negatywny wpływ na środowisko i nasze zdrowie. Lista emitowanych zanieczyszczeń jest długa  min. : sadza powodującą astmę, trujący tlenek węgla, rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, toksyczne dioksyny i inne.

  Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza są domowe paleniska, w których pali się węglem, często bardzo niskiej jakości (muł węglowy), drewnem, a nierzadko i śmieciami (przedmioty z tworzyw sztucznych, stare meble, itd.). Dlatego też z najwyższymi stężeniami pyłu zawieszonego i zawartych  w nim szkodliwych substancji (np. WWA) mamy do czynienia w okresie grzewczym.

  Większość kotłów węglowych, pieców i kominków to urządzenia przestarzałe, o niskiej sprawności, emitujące bardzo znaczne ilości zanieczyszczeń. Sytuację dodatkowo pogarsza ukształtowanie terenu (położenie w dolinie).

   

   

   

  Rozwój nowotworu to złożony proces, w którym kluczową rolę pełnią nie tylko wrodzone uwarunkowania genetyczne, ale także środowisko. Otoczenie organizmu może pośrednio  lub bezpośrednio wpływać na powstanie zmiany w genomie, które z kolei uruchamiają proces nowotworzenia. Wiele substancji znajdujących się w zanieczyszczonym środowisku jest substancjami kancerogennymi, samodzielnie inicjującymi proces nowotworzenia lub przyspieszającymi wzrost nowotworów powstających wcześniej.

   

  Zachęcamy do zapoznania  się  z prezentacjami  przedstawionymi  podczas  debaty.

  Dziękujemy  wszystkim  Uczestnikom   za udział w debacie 

   

  Więcej  zdjęć  z debaty  >  zobacz

   

   

   

  Drukuj